Aktien

Bolagets aktiekapital uppgick per 2018-12-31 till 933 941 kronor fördelat på 8 093 539 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,11539 kronor och varje aktie berättigar till en röst. Alla aktier äger samma rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst och till eventuellt överskott vid likvidation.

Aktiekapitalet skall lägst uppgå till lägst kronor 871 167 och högst kronor 3 484 668, fördelat på lägst
7 549 541 aktier och högst 30 198 164 aktier.
Det finns inga aktieägare med aktieinnehav som har olika röstvärde.