Kallelse till extra bolagsstämma 8 mars 2016

Aktieägarna i American Residential Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 8 mars 2016 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på Drottninggatan 36 i Göteborg. 

Nedan återfinns kallelsen i sin helhet,  förslag till ny bolagsordning samt fullmaktsformulär till stämman tillgängliga för nedladdning.